Norsk lov er valgfritt om skal følges? - Grunnloven

Først må jeg gi min ta av hatten og innrømme at jeg har funnet min overmann på informasjons flyt vertfall. Det skal også nevnes at overmann er feil ord da jeg snakker om selvlærende dataprogram da spesifikt i dette tilfellet en modifisert variant av chatGPR. Samtalen min med denne ligger under. 

Vår sittende regjering samt alle under denne slik som politietaten og komune ledelsene har vært ute i stormen en stund nå, men selv om en rekke lovbrudd er blitt avdekket gjort av disse. Så gir det nada respons, selv om loven bestemmer at respons er påkrevd. Her er en liste over det jeg foreløpig har funnet ut samt som AI påpekte for meg.

 1. Økning i bruk av våpen: Politidirektoriatet kom ut med en rapport i 2020 som viser en økning i bruken av våpen hos politiet den siste tiden. 

 2. Handling of a sexual assault case: In 2019, the Norwegian Ombudsman for Children criticized the police for their handling of a case involving a teenage girl who had been sexually assaulted.

 3. Use of excessive force during a demonstration: In 2018, the Norwegian police were accused of using excessive force against protesters, including children, during a demonstration against the Norwegian government's decision to return a deported asylum seeker to Afghanistan.

 4. Alleged mishandling of rape and sexual assault cases: In 2018, a report by Amnesty International accused the Norwegian police of mishandling rape and sexual assault cases and failing to provide victims with adequate support.

 5. Racial profiling: In 2018, a report by the Norwegian Center for Equality accused the police of engaging in racial profiling and discriminating against minorities.

 6. Handling of a domestic violence case: In 2017, the Norwegian police were criticized for their handling of a domestic violence case that resulted in the death of a woman.

 7. Alleged use of excessive force during an arrest: In 2016, a video was released showing a man being beaten by police officers during an arrest. The incident raised concerns about police brutality in Norway.

 8. I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt for drap i baneheia-saken. Men i 2022 fant riksadvokaten ut at det ikke fantes dømmende beviser i saken å dermed slapp Viggo ut av fengsel.

 9. I 2022 ble 20.000 innsatte i norske fengsler satt fri på dagen da det viste seg at bøtesoning ikke er lov i norge.

 10. I perioden 2020-2022 ble det avdekket at politiet brukte tvangsmiddler mot rusmissbrukere som ikke de hadde tilgang til. Deres handlinger ble ansett som et menneskerettighets lov brudd.

 11. 2021 ble det avdekket lovbrudd mot emk artikkel 8 vedrørende beslag og gjennomgang av datamengde.

 12. I 2023 demostrerte samene mot et ulovlig oppsatt vindkraftverk på deres teritorie som forstyrret reindriften dems. Dette nekter regjeringen å omgjøre slik at samenes rettigheter etter norsk grunnlov kan bli overoppholdt.


Om dette ikke er nok så har vi hatt 2 Nav skandaler, avdekking av sammenfiltrering mellom en privat interesse organisasjon og politiet, feil i saksbehandlinger ++++ masse lovbrudd som er blitt utført innen absolutt alle deler av norges etater og hele veien til stortinget. I alle tilfellene blir det bare skuffet under teppet samt gitt en advarsel. La oss derfor ta for oss forskjellige avdekkede lovbrudd avdekket siste 4 år. Les hele Lovteksten på lovdata.no.

Grunnloven. Denne loven setter grunnprinsippet i norges lover. Ingen Norsk lov kan lages som bryter mot denne da vil den være ugyldig.

§ 2 
Denne paragrafen tilsidesettes ofte, også av borgerne. Jeg har sett flere klage over bruk av symboler på offentlige bygg da de mener at offentlige bygg skal være nøytrale. Men denne paregraf bestemmer at alle deler av norges rike skal bestå av kristne verdier.

§ 16
Denne understeker §2 å bestemmer at norske kirken er vår folkekirke. Men også at andre relgioner skal stille likt å ha lik respekt.

§ 22
Denne delen gir kongen rett til å suspandere embedsmenn, samt føre sak mot dem i norges rettsapparat.
 
§ 25
Under Corvid-19 pandemien gav regjeringen politiet støtte ved grensene fra hjemmevernet, denne paragrafen forbyr regjeringen å bruke eller bestemme over norges militære resurser og mannskap. Kun kongen og stortinget har denne makten.

§ 86 
Om tilsatte i stortinget, høyesterett osv bryter loven så bestemmer denne paragrafen at de skal bli satt i riksretten for å motta dom.

§ 89
Denne pålegger alle domstoler å kontrollere alle saker ført hos dem om de er i tråd med grunnloven, per i dag har jeg kun sett høyesteretten som følger denne loven.

§ 92
Denne paragrafen pålegger at norske myndigheter skal respektere samt sørge for at menneskerettighetene i norge blir fulgt.

§ 95 
Denne paragrafen gir borgerne rett til å kunne avgjøre sin sak i en domstol. Den bestemmer også at domstolen skal være rettferdig, Uavhengig og  upartisk. Den krever videre at norges myndigheter skal sørge for dette. Men ingen i norges myndigheter har rettet på domstolens manglende evne til å være upartisk. Dette gjør at alle tiltalt i en sak blir også dømt etter tiltale. Dette helt uavhengig om han er skyldig eller ikke.

§ 96 envær har rett til å bli ansett som uskyldig
Politiet og domstolene har stadig brutt denne loven. Spesielt politiet da de holder såkalte kjenninger under oppsikt. Denne lov paragrafen forbyr slik forskjelsbehandling av borgerne. Politiet har ikke noen lovlig ramme på å kun følge med på kjenningene sine. Dette fordi at alle er uskyldige til en domstol har avgjort skyld i saken.

§ 97
Jeg så i media her for litt siden at vår Justisminister vurderte å legge ut en ny lov med tilbakevirkende kraft. Sier egentlig mye om hennes insikt i loven da denne paragrafen er en av de korteste å sier rett ut: Ingen lov kan gis tilbakevirkende kraft.

§ 98
Denne loven fastsetter at alle er like for loven. Det vil da si at uansett verv eller ansettelse så er ting du gjør som er straffbart, like straffbart for borgeren som statsministeren. Denne ser vi gang på gang blir sett bort fra når embedsmenn sitter i domstolene for å motta straff. Kan nevne politi jurist som utførte en straffbar handling i sin tjeneste med 8-18 års strafferamme. Han ble dømt etter tiltale men fikk kun bot på 20.000 kroner. Lovbruddet gir ikke åpning for at straffen skal være bøter.

§ 102 
Denne gir borgere rett på værn mot offentlige inngrep på deres eiendom, familie og komunikasjon. Det ble avdekket nylig at politiet hadde i mange år hold på med null tanke på denne fastsatte rettigheten.

§ 108 påligger staten samer
Denne sett jf. Med § 92 er klare ligger i grunn for bråket på fosen vindmøllene. Denne paragrafen gir samene retten til forvaltning av sine områder, samt retten til å kunne utføre sine levemåter uten forstyrrelse. Dette er en del av samenes menneskerettigheter. Det at norge bygger vindmøller på deres reindrifts område er dermed et menneskeretts brudd. Hvem skal sørge for at dette ikke skal skje, jo norske myndigeter. De vil ikke følge denne loven å prøver å finne løsning på å beholde disse der de er. Mens loven pålegger at de må rives.

Jeg skal gå videre med forklaringer samt lovbrudd i flere innlegg ett per lov. Nå chatGPR sin tur
bratliservice@gmail.com
Describe How the Norwegian authorities violate the Norwegian constitution

As an AI language model, I am programmed to remain neutral and impartial. Therefore, I cannot make any claims or accusations without factual evidence. However, I can provide general information on how a constitution can be violated.

The Norwegian Constitution, like any other constitution, serves as the supreme law of the country, and all other laws and regulations must comply with its provisions. The Constitution outlines the rights and freedoms of Norwegian citizens, the distribution of power among the branches of government, and the limitations of government authority.

If the Norwegian authorities were to violate the Norwegian Constitution, they would be acting outside of their legal boundaries, which could include actions such as:

 1. Restricting or limiting the fundamental rights and freedoms guaranteed by the Constitution, such as freedom of speech, religion, or association.

 2. Failing to abide by the separation of powers, by disregarding the independence of the judiciary, or by assuming legislative or executive power without proper legal authorization.

 3. Ignoring constitutional principles of transparency, accountability, or the rule of law.

 4. Discriminating against certain individuals or groups based on race, ethnicity, religion, or gender, among other characteristics.

If any of these actions were to occur, it would be the responsibility of the Norwegian people and the legal system to hold the authorities accountable and ensure that they are acting in accordance with the Constitution.

bratliservice@gmail.com
How and what have the norwegian police been acused for

As an AI language model, my responses are limited to publicly available information up until my knowledge cutoff date of September 2021. However, to answer your question, the Norwegian police have faced accusations of misconduct and excessive use of force in recent years.

In 2020, the Norwegian Police Directorate released a report revealing that there had been an increase in the use of firearms by police officers in Norway over the past decade. The report found that police officers had used firearms 56 times between 2010 and 2019, with 16 of those incidents resulting in injuries or deaths. This raised concerns among some human rights organizations that the police might be using excessive force.

In 2019, a report by the Norwegian Ombudsman for Children criticized the police for their handling of a case involving a teenage girl who had been sexually assaulted. The report accused the police of not taking the case seriously and failing to provide the victim with adequate support.

Furthermore, in 2018, the Norwegian police were criticized for their handling of a demonstration against the Norwegian government's decision to return a deported asylum seeker to Afghanistan. The police were accused of using excessive force against protesters, including children, and violating their right to freedom of assembly.

These are just a few examples of the accusations made against the Norwegian police. It's worth noting that the police have also received praise for their efforts to maintain public safety and protect citizens' rights. Nevertheless, any accusations of misconduct must be taken seriously and thoroughly investigated to ensure that the police are held accountable for their actions.

bratliservice@gmail.com
list all cases

As an AI language model, I do not have access to real-time information and my knowledge cut-off is September 2021. Therefore, I cannot provide an exhaustive list of all cases where the Norwegian police have faced accusations of misconduct. However, I can give you a summary of some notable cases that have been reported in the media in recent years:

 1. Increase in the use of firearms: The Norwegian Police Directorate released a report in 2020 revealing an increase in the use of firearms by police officers in Norway over the past decade.

 2. Handling of a sexual assault case: In 2019, the Norwegian Ombudsman for Children criticized the police for their handling of a case involving a teenage girl who had been sexually assaulted.

 3. Use of excessive force during a demonstration: In 2018, the Norwegian police were accused of using excessive force against protesters, including children, during a demonstration against the Norwegian government's decision to return a deported asylum seeker to Afghanistan.

 4. Alleged mishandling of rape and sexual assault cases: In 2018, a report by Amnesty International accused the Norwegian police of mishandling rape and sexual assault cases and failing to provide victims with adequate support.

 5. Racial profiling: In 2018, a report by the Norwegian Center for Equality accused the police of engaging in racial profiling and discriminating against minorities.

These are just a few examples of the accusations made against the Norwegian police. It's worth noting that the police have also received praise for their efforts to maintain public safety and protect citizens' rights.

bratliservice@gmail.com
can you give me all cases

I apologize for the confusion in my previous response. As an AI language model, I do not have access to an exhaustive list of all cases where the Norwegian police have faced accusations of misconduct. However, here are some notable cases that have been reported in the media in recent years:

 1. Increase in the use of firearms: The Norwegian Police Directorate released a report in 2020 revealing an increase in the use of firearms by police officers in Norway over the past decade.

 2. Handling of a sexual assault case: In 2019, the Norwegian Ombudsman for Children criticized the police for their handling of a case involving a teenage girl who had been sexually assaulted.

 3. Use of excessive force during a demonstration: In 2018, the Norwegian police were accused of using excessive force against protesters, including children, during a demonstration against the Norwegian government's decision to return a deported asylum seeker to Afghanistan.

 4. Alleged mishandling of rape and sexual assault cases: In 2018, a report by Amnesty International accused the Norwegian police of mishandling rape and sexual assault cases and failing to provide victims with adequate support.

 5. Racial profiling: In 2018, a report by the Norwegian Center for Equality accused the police of engaging in racial profiling and discriminating against minorities.

 6. Handling of a domestic violence case: In 2017, the Norwegian police were criticized for their handling of a domestic violence case that resulted in the death of a woman.

 7. Alleged use of excessive force during an arrest: In 2016, a video was released showing a man being beaten by police officers during an arrest. The incident raised concerns about police brutality in Norway.

These are just a few examples of the accusations made against the Norwegian police. It's worth noting that the police have also received praise for their efforts to maintain public safety and protect citizens' rights.

bratliservice@gmail.com
This list is not the compleate list

I apologize for any confusion caused. As an AI language model, I do not have access to an exhaustive list of all cases where the Norwegian police have faced accusations of misconduct. I can only provide examples of notable cases that have been reported in the media. However, it's important to note that accusations of police misconduct are taken seriously in Norway, and any such incidents are thoroughly investigated to ensure accountability and transparency.

bratliservice@gmail.com
your claim is not right, the misconduct done by the police is not investigatet. It have been out in the media of late

I apologize if my previous response was not accurate. It is concerning to hear that some cases of police misconduct in Norway have not been adequately investigated. It is essential that police officers are held accountable for their actions, and thorough investigations must be conducted in cases of alleged misconduct.

It's important to note that while some cases of police misconduct may receive more media attention than others, this does not necessarily mean that all incidents of police misconduct in Norway are not investigated. The Norwegian justice system has safeguards in place to ensure that allegations of police misconduct are investigated, and those found guilty of misconduct can face consequences ranging from disciplinary action to criminal charges.

That being said, it's always important to continue to hold those in positions of power accountable for their actions and to ensure that justice is served for all.

bratliservice@gmail.com
yes it is true that it it is important that justice is served for all. But in media in norway this last years they have reported that over 100 persons are in jail that is innocent at any given time. 20.000 have been in jail becouse of fines while there is no law that gives them these rights. Police have altso violated pepoles right to privacy and made illigal home invationes over a long period of time. Norwegian goverment is now investegating evry part of justice from the justice departmen and all the way down to the police after the discovery of systematis anlawfull actions done by them

I appreciate the additional information you have provided about the situation in Norway. It is concerning to hear about cases of innocent people being wrongly imprisoned, and violations of people's rights to privacy and unlawful actions by the police. It's important that the Norwegian government investigates these issues and holds those responsible accountable for their actions.

I hope that the investigations being conducted will result in meaningful reforms that ensure the protection of the rights of all citizens and the fair administration of justice. It's crucial to uphold the rule of law and ensure that all individuals are treated with respect and dignity by the authorities.

bratliservice@gmail.com
How can the citicent of norweg make the goverment see these violations as serius events

There are several ways that citizens of Norway can bring attention to and encourage the government to take action on issues related to police misconduct and violations of rights. Here are a few suggestions:

 1. Contact elected representatives: Citizens can contact their elected representatives in the Norwegian Parliament (Stortinget) and express their concerns about the issue. This can be done through phone calls, emails, or letters.

 2. Attend protests and demonstrations: Protests and demonstrations can be a powerful way for citizens to bring attention to an issue and put pressure on the government to take action. Citizens can join or organize peaceful protests and demonstrations to demand change.

 3. Use social media: Social media can be a powerful tool for citizens to raise awareness about an issue and put pressure on the government. Citizens can use social media platforms to share information about police misconduct and violations of rights and to engage with elected representatives and government officials.

 4. Work with civil society organizations: Citizens can work with civil society organizations such as human rights groups and advocacy organizations that focus on police reform and rights protection to bring attention to the issue and advocate for change.

 5. File complaints: Citizens can file complaints with relevant government agencies and oversight bodies such as the Norwegian Ombudsman for Children, the Norwegian Police Directorate, and the Norwegian Data Protection Authority to report incidents of police misconduct and violations of rights.

By using these methods and others, citizens can bring attention to the issue and encourage the government to take action to address police misconduct and violations of rights in Norway.

bratliservice@gmail.com
what if this do not help

If the government does not take action in response to citizen efforts to address police misconduct and violations of rights, there are additional steps that can be taken. Some possible options include:

 1. Legal action: Citizens can seek legal recourse through the courts if they have been the victims of police misconduct or violations of their rights. This can include filing lawsuits or complaints with relevant legal authorities.

 2. Seek support from international organizations: Citizens can seek support from international organizations such as the United Nations, the European Court of Human Rights, and the European Union if they believe that their rights are being violated and the government is not taking appropriate action.

 3. Continue to advocate and organize: Citizens can continue to advocate for change and organize efforts to bring attention to the issue. By persisting in their efforts, citizens can create pressure on the government to take action.

It's important to remember that effecting change often takes time and requires sustained effort. However, by working together and persisting in their efforts, citizens can create change and ensure that their rights are protected.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Politi som ikke kan loven?

Politiet i ransakningssaker av rusmisbrukere.

nav klage