Norske stat å deres bruk av lover mot befolkningen.

I Norge i vertfall i hennhold til Lovdata.no er Norges Grunnlov gjeldende over alle andre fastsatte lover, dermed så blir bestemmelser som motsier Grunnloven i andre lover ugyldige. 
Med dette i tankene så vil jeg prøve og belyse litt som skjer rundt om i Norge å som er helt utenfor hva loven har bestemt.

Som et bevis på min påstand støttet av Lovdata.no kan følgende gjengis fra Norges Grunnlov §89

ˋˋI saker som reises for domstolene, har domstolene rett og plikt til å prøve om det strider mot Grunnloven å anvende en lovbestemmelse, og om det strider mot Grunnloven eller landets lover å anvende andre beslutninger truffet under utøving av offentlig myndighet.ˋˋ

Med dette så kan vi hoppe videre til aktuelle saker i media både lokalt og nasjonalt. I saker gjeldende rus så har det blitt avdekket systematiske feil gjort av politiet. Noen mener at Riksadvokaten ikke har medhold i lov i sine påstander. Men dette kan legges død. Jeg kan referere til en del lover som går på dette.

Norges Grunnlov §93
ˋˋIngen må utsettes for tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.....ˋˋ

Vi stopper litt ved dette. Om ingen skal utsettes for nedverdigende behandling eller straff i Norge så må jeg som Riksadvokaten også påpekte at politiet har handlet utenfor loven. Politiet har behandlet rusmisbrukere som søppel i en årrekke samt fratatt alle misbrukere alle rettigheter gitt per lov. Dette ble derfor tatt opp en del av som går på rusransakelser. Men hvem er skyldig i at loven ikke har blitt brukt på måten den skal? Vist vi fortsetter videre med §93 så ser vi svaret:

ˋˋStatens myndigheter skal beskytte retten til liv og bekjempe tortur, slaveri, tvangsarbeid og andre former for umenneskelig eller nedverdigende behandling.ˋˋ

Der kommer det frem klart og tydelig at staten har skylden på sort og hvit. Men justisministeren nektet og påta seg noe ansvar, Politidirektoriatet ledelse nekter det også. Men politiet selv må vel ta ansvar? Nei, de viser til rettningslinjene de har mottatt å at de har bare fulgt dem.
Rettningslinjene kommer fra politiets ledelse til politimennene. Men, papirsporet kan følges videre ettersom rettningslinjene fra lederskapet er deres tolkning av rettningslinjene fra Politidirektoriatet, som igjen mottar disse fra justisdepartemanget, som igjen får disse fra stortinget og regjeringen. Men har de blitt beskyldt for å ikke rette seg etter loven? Nei, de har ikke engang blitt spurt om dette. Videre kan dette bygges videre på. 
Politiet har lenge skrevet vedtak om tilbakekall av førerrett i medhold av veitrafikkloven §34 Femte ledd samt inndragning av brukstillatelse på kjøretøy i medhold av samme lov §36. Jeg vil selv annse slike handlinger som ulovlige og derfor i medhold av Grunnloven slik nevnt over merkverdig at fortsatt ingen har endret denne praksisen. Når gjeldende politiets arbeid mot rus og rus i trafikken prevantivt så vil jeg nevne Grunnlovens §94 - §95 - §96 - §98 - §102 - §113 jf. Politiinstruksen §3-1 - §8-7 - §12-3. Videre kan det nevnes at slike saker blir berørt under Straffeprossesloven §201 og Forvaltningsloven §41 når gjeldende førerkort da dette er et enkelt vedtak. Jeg kan jo ta med det jeg viser til:

Norges Grunnlov §94
ˋˋIngen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene forskriverˋˋ

Norges Grunnlov §95
ˋˋEnhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig.ˋˋ

Norges Grunnlov §96
ˋˋIngen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom. 
Enhver har rett til og bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.ˋˋ

Norges Grunnlov §98
ˋˋAlle er like for loven
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjelsbehandling.ˋˋ

(Det kan derfor lures på hvorfor en embedsmann kan bli dømt etter eget lovverk når alle er like for loven, ville tro at et lovbrudd er et lovbrudd og skal derfor straffes likt)

Norges Grunnlov §102
ˋˋEnhver har rett til respekt for sitt privatliv og fammilieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikkre et vern om den personlige integritet.''

Norges grunnlov §113
''Myndighetenes inngrep ovenfor den enkelte må ha grunnlag i lov.''

Bare disse lovene alene gir grunn til å fastslå myndighetenes ulovlige inngrep mot borgerne. Men kan allikevel trenge støtte av andre lover så det ikke oppstår situasjoner vedrørende tolkninger av lovene:

Politiinstuksen §3-1
''.......Tjenesteutførelsen skal alltid være basert på respekt for de grunnleggende menneskerettighetene og det menneskes verdighet.''

Politiinstruksen §8-7
''Under tjenesteutførelsen kan en politimann ikke gå inn på privat grunn eller inn i privat hus eller lokale som ikke står under politiets særlige tilsyn......''

Politiinstruksen §12-3
''Politiet skal hjelpe eller besørge hjelp til syke personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv....''

Straffeprossesloven §201
''Ransakningen foretas så skånsomt som forholdene tillater. Bare i påtrengende tilfelle bør den foretas på helligdager eller om natten (Mellom kl. 21 og kl. 06).....''

Når vi er inne på §201 så vil jeg dere skal referere til tidliger innlegg om Trond Widme å se på klokkeslettene. Jeg selv har opplevd og ha de på razzia midt på natten samt spesielt i helligdagene. Men er det noen som tar dette opp? Nei, ingen saker i Norges domstoler har dette blitt nevnt. Når vi ser på disse lovene sammen så får vertfall dem som selv har opplevd dette en klart inntrykk av at våre myndigheter svikter borgerne. 
Myndighetene har skrevet egene lover om hvordan de kan forskjellsbehandles ved lovbrudd og på denne måten slippe straff for klare lovbrudd. I tillegg så handler myndighetene i den tro at de kan straffe personer bare fordi han\hun muligens kan begå et lovbrudd i fremtiden, dette er i mot loven å burde derfor endres umiddelbart

Jeg vet om mange slike handlinger, lover som motsier Grunnloven og faste rutiner osv som blir utført av Norges myndigheter uten at noen reagerer på dette. Jeg har fremsatt flere krav om endringer i Norges lover da lovteksten har vært Diskriminerende eller bryter mot Grunnloven. Men, svarene jeg får tilbake om noen i det heletatt er enten at de skal se på saken, siden hører jeg ikke mere. Eller så får jeg et svar med komplisert oppsett og bruk av mange lov paragrafer som ikke er relevante i saken jeg tar opp.

Jeg avslutter dette her å oppfordrer folk til og være kritiske til myndighetene da de bruker enhver anledning de får til og frata borgerne sine rettigheter, straffe dem som er uenig med dem, overvåke borgerne samt holde borgerne i sjakk.            

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Politi som ikke kan loven?

nav klage

Norsk lov er valgfritt om skal følges? - Grunnloven