kontant bruk under korona

Jeg begynner og bli temmelig lei av at alle enten krever eller oppfordrer til kortbruk under pandemien og vil da derfor legge ut følgende referater og håpe at forretningene tar seg i nakken.

Smitterisiko ved bruk av kontanter
Koronavirusutbruddet har aktualisert spørsmålet om smitterisiko ved bruk av kontanter i betalinger. Folkehelseinstituttet svarer følgende:

Ut fra gjeldende kunnskap, vurderinger gjort av andre myndigheter og på basis av vår egen kunnskapsoppsummering foreligger det ingen indikasjoner på at bruk av kontanter som betalingsmiddel representerer en risiko for spredning av COVID-19 og det er heller ingen indikasjoner for at bruk av kontanter representerer noe høyrere risiko for kontaktsmitte enn ved PIN bruk.
Det bør presiseres viktigheten av å følge de gjeldende smitteverntiltak om god hygienepraksis i befolkningen. Hygienetiltak (god hånd- og hostehygiene) bør utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. Tiltakene reduserer risiko for indirekte smitte som kan oppstå fra urene hender etter berøring av flater eller gjenstander som kan være forurenset av viruset.»

Norges bank uttaler følgende.

 Om retten til å betale med kontanter
Sentralbankloven § 3-5 (1) slår fast at Norges Banks sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel. Videre står det at ingen har plikt til å ta imot mer enn 25 mynter av hver enhet i én betaling, men ut over dette sier ikke denne loven noe mer om hva tvungent betalingsmiddel innebærer.
Finansavtaleloven fastslår i § 38 at en forbruker alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Med forbruker menes en fysisk person når den varen eller tjenesten som det gjøres opp for i hovedsak ikke skal brukes i næringsvirksomhet. Håndhevelsen av bestemmelsen om forbrukeres rett til kontantbetaling er et ansvar for forbrukermyndighetene.
Justis- og beredskapsdepartementet ga i 2013 en fortolkning av finansavtalelovens bestemmelse på dette punktet.
Norges Bank har konstatert at rekkevidden av bestemmelsen likevel er omstridt og uavklart. I brev til Finansdepartementet 31. januar 2019 pekte Norges Bank på kontanters betydning for et effektivt betalingssystem, og at finansavtaleloven § 38 bør klargjøres:

Rekkevidden av bestemmelsen bør klargjøres slik at en forbrukers rett til å betale med kontanter ikke kan avtales bort med standardvilkår på steder der varer og tjenester tilbys til allmennheten.
Det bør vurderes å gi Kongen forskriftsmyndighet til å regulere rekkevidden av bestemmelsen i tvilstilfeller, og til å gjøre unntak fra bestemmelsen når særlige hensyn gjør seg gjeldende.
Det bør knyttes klarere sanksjonsmuligheter til påbudet, f.eks. at Forbrukertilsynet gis myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av bestemmelsen.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

Nå etter 3 år intensiv jobbing.

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige del 2

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige