grunnlov

Utdrag fra Norges grunnlov.
§ 94.
Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

(Frihetsberøvelsen må være nødvendig står det, har dere opplevd at nødvendigheten for og dra folk ut av sine hjem og inn i arresten bare fordi han/hun er en kjenning av dem. Jeg ser den vert fall ikke.)

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.

(Denne delen av paragrafen må komme til nytte en gang.)

§ 94.
Ingen må fengsles eller berøves friheten på annen måte uten i lovbestemte tilfeller og på den måte som lovene foreskriver. Frihetsberøvelsen må være nødvendig og ikke utgjøre et uforholdsmessig inngrep.

(Da var vi tilbake på nødvendigheten igjen)

Den pågrepne skal snarest mulig fremstilles for en domstol. Andre som er berøvet sin frihet, kan få frihetsberøvelsen prøvet for domstolene uten ugrunnet opphold.

De som uberettiget har arrestert noen eller ulovlig holdt noen fengslet, står til ansvar for vedkommende.

(Igjen ansvars fordelingen)

§ 95.
Enhver har rett til å få sin sak avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid. Rettergangen skal være rettferdig og offentlig. Retten kan likevel lukke rettsmøtet dersom hensynet til partenes privatliv eller tungtveiende allmenne interesser gjør det nødvendig.

(Det finnes ikke en eneste dommer i Norge som følger denne loven når det kommer til offentligheten mot privat person. De holder med de offentlige myndighetene og har allerede begynt og diskutere straff før du kommer inn i rettssalen.)

Statens myndigheter skal sikre domstolenes og dommernes uavhengighet og upartiskhet.

(Tror jeg de har glemt sitt ansvar for mange år siden)

§ 96.
Ingen kan dømmes uten etter lov eller straffes uten etter dom.

Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven.

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet til eller er utbytte fra en straffbar handling.

(Så hva da med verdi fulle samleobjekter politiet tar i beslag og du aldri ser igjen)

§ 102.
Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller.

Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

(Så det at politiet alltid skal se gjennom din telefon uten bevis for at du har gjort noe kriminelt er ulovlig, kanskje informere politiet om dette da eller)

§ 113.
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

(Ja ha, og når ble denne fulgt sist, politiet terroriserer alle de kjenner til uavhengig om noe kriminelt ligger til grunn. samme med de som kjenner personer politiet har hatt med og gjøre. Norsk politi har blitt Norges svar på terror organisasjoner i utlandet er min mening og opplevelse av dem i sin tjeneste)

begynner med disse som jeg har til nå satt meg inn i.

Kommentarer

Populære innlegg fra denne bloggen

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige

En kort oppsummering av mitt arbeide mot det offentlige del 2

Hvem er de kriminelle?